Imprimeix
Categoria principal o arrel: Informació
Categoria: Comissió Lingüística
Vist: 467

INTERFERÈNCIES ORTOGRÀFIQUES BÀSIQUES CATALÀ/CASTELLÀ

1. La conjunció coordinada copulativa és i (no y).

2. Hi ha dos tipus d'accent, obert i tancat: à, í, ú, é, ó, è, ò.

3. S'ha d'apostrofar l'article davant les paraules en singular començades en vocal o h: l'amic, l'hospital, l'arbre, l'ungla... ( però no, la història, la universitat, la institució...)

4. El pretèrit imperfet dels verbs acabats en -ar es fa amb -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven. Sempre amb la v baixa i accentuant la 1a i 2a pers del plural.

5. El pretèrit imperfet dels verbs acabats en -er ,-re i -ir es fa amb les terminacions : -ia, -ies, -ia, -íem, -íeu, -ien (només porten accent a la1a i 2a pers del plural).

6. Paraules com quan, quatre, qual, quantitat, quadern... sempre van amb qu.

7. Les paraules agudes acabades amb -an, -on, -un no s'accentuen mai: faran, cantaran, Ramon, estan, sortiran...

8. Els verbs és i són van sempre accentuats.

9. Les paraules que contenen -ia no porten accent: Maria, dia, faria, esperaria...

10. Usa sempre la ny: Espanya, Bunyola, muntanya...

11. La forma correcta és haver de: he de, hauré de, havia de... (mai “tenir que”).

12. No accentuïs la o entre nombres: 2 o 3.

13. Empra sempre la conjunció i: Espanya i Itàlia ( no escriguis Espanya e Itàlia).

14. Escriu sempre les paraules o expressions en català (idò, doncs, bé, d'acord, abans, després, adéu, tot i que, ni tan sols...) mai en castellà ( pues, bueno, vale, antes, después, adiós, aunque, ni siquiera...)

15. Les paraules història, memòria, ciència, àvia, diària... duen sempre accent perquè són esdrúixoles.

16. El CD (complement directe) mai no duu preposició, tampoc si ens referim a persona: He esperat en Josep/na Maria davant ca seva. Vàrem escoltar la professora/el professor atentament.