Imprimeix
Categoria principal o arrel: Informació
Categoria: Comissió Lingüística
Vist: 118

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L'IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS DE SÓLLER

 

Índex :

1. ESTUDI PREVI.

2. MARC LEGAL.

3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ .

4. OBJECTIUS .

5. AVALUACIÓ.

 

1.- Estudi previ.

a) Història del Centre.

b) Procedència de l’alumnat.

L’alumnat de l’IES “ Guillem Colom Casasnovas procedeix de Bunyola, Deià, Fornalutx i Sóller.

Pel que fa a l’alumnat de Bunyola vénen del Col·legi Públic “ Mestre Colom “, el qual realitza tot l’ensenyament en llengua catalana, per tant és un alumnat del tot normalitzat.

L’alumnat de Deià ve del Col·legi Públic “ Robert Graves” pioner en l’ensenyament en llengua catalana.

L’alumnat de Sóller es reparteix en dos punts d’arribada:

D’altra banda cal esmentar l’arribada d’alumnat forà, especialment sud-americà i alguns magrebins. Abans els alumnes que arribaven eren procedents de la Unió Europea, amb unes característiques socials i econòmiques diferents. La majoria dels alumnes comunitaris d’antuvi i actuals han cursat tota o part de la Primària als col·legis  esmentats  i no tenen problemes d’adaptació.

Des de fa uns anys l’arribada d’alumnes d’incorporació tardana s’ha vist incrementada. Això ha fet que l’IES creàs les aules de PALIC per tal de donar cabuda a aquests alumnes mentre van adquirint les competències lingüístiques bàsiques per poder incorporar-se a les aules de referència. Molts d’ells romanen com a màxim dos cursos a les aules de PALIC.

Procedència de l’alumnat d’incorporació  tardana adscrit a PALIC durant els darrers cursos:

 

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/

10

10/

11

11/

12

01/12/13

Argentina

1

2

2

1

0

   

1

1

Bolívia

2

3

0

0

0

       

Brasil

1

2

3

2

4

1

 

1

1

Colòmbia

1

1

1

1

8

3

2

1

 

Cuba

1

0

1

0

1

     

1

Equador

0

0

0

1

1

 

1

   

Marroc

0

1

2

0

1

1

   

1

Perú

1

0

0

0

0

       

República Dominicana

0

0

0

0

2

2

     

Veneçuela

1

0

1

0

0

       

Uruguai

2

4

3

6

4

 

1

1

 

USA/EEUU

0

1

2

1

1

       

Xile

1

0

0

0

0

       

Xina

2

0

0

0

0

 

1

   

Alemanya

1

0

0

2

2

       

Bulgària

0

0

0

0

1

1

1

   

Gran Bretanya

0

1

0

0

0

       

Romania

0

2

0

1

0

   

1

1

Huelva

           

1

1

 

Costa de Marfil

           

1

   

c) Sociològicament parlant, podem fer les següents constatacions:

1. De l’alumnat.

2. Del Professorat.

En l’actualitat el 100% del professorat entén català i la totalitat del Departaments Didàctics poden fer i fan ensenyament en català i també es manifesten predisposats a utilitzar el material en català. Excepció en són les llengües estrangeres i castellà.

És significatiu que una part del professorat,sense adonar-se, en adreçar-se a l’alumnat provinent de PALIC  ho fan en castellà.

3. Del Personal No Docent.

No hi ha cap problema ni manca de disposició per part de la totalitat del PAS. També una gran part es dirigeix gairebé sempre al alumnes de PALIC en castellà.

4. De les instal·lacions.

La retolació interior del centre és totalment en català i també la del bar, on la llista de preus era bilingüe però ara ja no ho és.A més, el personal del bar entén i parla català.

5. De les relacions administratives.

6. Relació PLC i llengües estrangeres.

Per tradició i lligam amb França,a Sóller el francès s’havia erigit en una llengua de pes important. Actualment no hi ha demanda d’ensenyament de francès com a primera llengua estrangera. S’ensenya però com a segona llengua estrangera.

Pel que fa a l’ESO el francès és una optativa més entre les que s’ofereixen. Pel que fa a Batxillerat també s’ofereix, si bé el nombre d’alumnes sol ésser reduït. De les escoles concertades que arriben alumnes per fer Batxillerat una imparteix francès i l’altra alemany. Per tant caldria pensar en un futur en la possibilitat d’introduir l’alemany com a llengua estrangera.

2.- MARC LEGAL

NORMATIVA APLICABLE

Ús de la llengua

Organització

Currículum

3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ.

3.1. Organització dels usos lingüístics

3.1.1. Llengua del centre.

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general estan en català. S’intenta que els que pengen l’alumnat també hi estiguin.

3.1.2. Documents del centre.

Els documents de centre: PEC (i PLC), ROF, i PGA, amb els continguts i referents de la llengua catalana, reflecteixen  la vida del centre, es revisen i actualitzen periòdicament, i es procura que tot el professorat els conegui i es tenguin  en compte en totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n deriven.

3.1.3. Ús no sexista del llenguatge.

El centre, així com exposen al seu PEC, han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal que es treballi amb l’alumnat perquè pugui superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat.

3.1.4. Comunicació externa.

L’IES  empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, informes...) i en la relació amb corporacions públiques de les Illes Balears, institucions i amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen.

3.1.5. Llengua de relació amb les famílies.

El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús.

3.1.6. Activitats extraescolars.

El centre preveu de manera efectiva que, en l’organització i la realització d’activitats extraescolars (tallers d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA, Esport a l’escola, etc.) se segueixin els mateixos criteris que s’han establert en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les més informals, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho ha de garantir-se la coordinació de l’IES  amb les persones responsables que duen a terme aquestes activitats.

3.1.6.1. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses.

En general, les empreses contractades per l’Administració hauran d’utilitzar el català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o indirecta , del producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant, hom vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el català ( transports, excursions, etc.)

4.- OBJECTIUS.

4.1. Objectius generals

Vistes les dades i d'acord amb les previsions normatives (article 1 de l'Ordre de dia 12 de maig de 1998), aquest PLC estableix els següents objectius generals:

I. Usar el català com a llengua vehicular del centre i que aquesta sigui la llengua pròpia en l’àmbit de l’actuació acadèmica.

II. Aconseguir que l’alumnat i el professorat es comuniquin normalment en català i si s’han d’adreçar a un castellanoparlant ho facin en català.

III. Fomentar el respecte a la diversitat i a la tolerància lingüística.

IV. Seguir usant el català en l'àmbit administratiu i en les comunicacions del centre.

4.2. Objectius específics.

1. Usar el català com a llengua de relació entre els diferents membres del centre (alumnat, personal docent i personal no docent).

2. Usar el català com a llengua de referència a l'hora de l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès i del francès. En l'ensenyament-aprenentatge del català, es pot usar el castellà i també el llatí  com a llengua de referència.

3. Seguir usant el català en l'àmbit administratiu del centre, tant a nivell oral i escrit, i en les comunicacions externes i internes.

4.3. Planificació lingüística del centre.

Per tal d'aconseguir els objectius, es preveuen les següents estratègies d'actuació:

a) Usar el català per part del personal docent en relació amb l'alumnat, excepció de les llengües estrangeres (anglès i francès) i de castellà.

b) Usar el català per part del personal no docent en relació amb l'alumnat, encara que en resulti una conversa bilingüe, per tal de potenciar el prestigi de la llengua catalana entre l'alumnat.

c) Proporcionar a l'alumnat bibliografia d'aprenentatge de la llengua d'estudi (diccionaris, etcètera), en què, si hi ha dues llengües (s'entén que una és la llengua d'estudi i l'altra una llengua de suport o de traducció), una d'aquestes dues llengües sigui el català (punt d de l'article 4 de l'Ordre de dia 12 de maig de 1998: "Hi haurà d'haver materials de consulta en llengua catalana a la disposició dels alumnes.")

d) Usar la llengua catalana en els anuncis d'activitats de departament, complementàries i extraescolars per a l'alumnat.

e) Usar el català com a llengua de traducció en cas que la comprensió d'un concepte de la llengua d'estudi necessiti del suport d'una altra llengua.

f) Usar el català en les relacions internes del personal docent, tant a nivell oral com escrit.

g) Usar el català en les relacions internes del personal no docent, tant a nivell oral com escrit.

h) Usar el català en tota la documentació administrativa i en les comunicacions orals.

i) Exigir a les empreses alienes a l'IES que la documentació que adrecin a l'IES  (factures, albarans, etcètera) sigui en català, quan no sigui en les llengües estrangeres per raons evidents (catàlegs,editorials).

j) Tenir programari en català per a les tasques del personal docent i no docent.

k) Usar el català en les comunicacions externes de l'escola, sempre que vagin dirigides a comunitats autònomes de parla catalana.

l) Usar el català en la confecció de la revista escolar. Es podrà deixar alguna pàgina per a les llengües estrangeres i castellà.

m) Usar el català en la pàgina web de l'IES.

 

5.- AVALUACIÓ.

1) Cada departament inclourà en la seva memòria una avaluació del PLC i farà, si s’escau, propostes tendents a millorar-lo i actualitzar-lo.

2) La Comissió encarregada del seguiment del PLC en farà l’avaluació cada mes de juny. Les propostes de modificació s’aprovaran en el curs següent en el Consell Escolar.

La comissió estarà formada pel coordinador lingüístic, un membre de l'equip directiu i els professors dels diferents departaments didàctics que hi vulguin participar de manera voluntària.  Aquests membres seran nomenats per la Comissió Pedagògica. En cas que no hi hagués voluntaris serien nomenats per l'equip directiu.